مقادیر طبیعی گرانولوسیت ها ؟

مقادیر طبیعی برای گرانولوسیت ها بسته به آزمایشگاه و روش ارزیابی متفاوت است. ترکیب گرانولوسیت ها به سن و جنسیت بستگی دارد. در جداول زیر ، مقادیر بر حسب سهم آنها در همه لکوسیت ها بر حسب درصد آورده شده است:

سنمقدار طبیعی نوتروفیل ها مونث%مقدار طبیعی نوتروفیل ها مذکر%
2 تا 5 سال69-22.469-22.4
6 تا 11 سال71.4-29.874,5-28,6
12 تا 17 سال73.6-3974,7-32.5
از 18 سال به بالا71-3467.9-34
سن مقدار طبیعی ائوزینوفیل ها مونث %مقدار طبیعی ائوزینوفیل ها مذکر %
2 تا 5 سال3.3-04.1-0
6 تا 11 سال4-04.7-0
12 تا 17 سال3.4-04-0
از 18 سال به بالا5.8-0.77-0.8
سنمقدار طبیعی بازو فیل ها مونث %مقدار طبیعی بازوفیل ها  مذکر %
5-2 سال0.6-00.6-0.1
17-6 سال0.6-00.7-0
از 18 سال به بالا1.2-0.11.2-0.2

در مورد گرانولوسیت های لبوله یا سگمانته و گرانولوسیت های باند شکل ، اطلاعات نیز به صورت درصد ارائه می شود. در اینجا نسبت نسبی نوتروفیل ها تعیین می شود. مقادیر طبیعی در این مورد مستقل از جنسیت است:

سنمقدار طبیعی گرانولوسیتهای سگمانته %مقدار طبیعی گرانولوسیتهای باند شکل %
1 تا 13 سال25-603-6
از 14 سال به بالا50-703-5