مقادیر طبیعی کلراید:

کودکان تا 12 سال: 112- 95 میلی مول در لیتر

نوجوانان 13 ساله و بزرگسالان: 110- 96 میلی مول در لیتر

مقدار طبیعی در ادرار 24 ساعته برای افراد 18 سال به بالا بین 100 تا 250 میلی مول در لیتر است.