مقادیر طبیعی هموگلوبین چیست؟

مقدار طبیعی هموگلوبین وابسته به سن و به ویژه به جنسیت است. زنان به طور طبیعی مقدار هموگلوبین کمتری دارند که این مهم به دلیل خونریزی ماهانه آنها است. جدول زیر محدوده هدف را در بزرگسالان نشان می دهد:

کودکان در این رابطه گروه خاصی را تشکیل می دهند و جداول خاصی برای آنها وجود دارد که در آن مقدار Hb با توجه به سن ذکر شده است. نوزادان تازه متولد شده دارای یک خصوصیت اضافی دیگر نیز هستند. آنها دارای به اصطلاح هموگلوبین جنینی هستندکه اکسیژن را بهتر از هموگلوبین بزرگسالان جذب می کند. این هموگلوبین در طی چند ماه اول زندگی به تدریج تجزیه و بغیر از موارد خاص ، باز تولید نمی شود.

شکل دیگری از هموگلوبین ، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c)[1] است. به این معنی كه هموگلوبین بعنوان یک پروتئین با گلوکز متصل شده است. این روند به سطح قند خون بستگی دارد و به همین دلیل است که نسبت هموگلوبین گلیکوزیله امکان بررسی قند خون را فراهم می کند. این “هموگلوبین گلیکوزیله” به عنوان مقدار HbA1c یا “قند دراز مدت” شناخته می شود و برای نظارت بر روند دیابت مهم است. در افراد سالم ، این مقدار حدود 5 درصد از هموگلوبین کل است. در مورد دیابت نوع 2 و در طول دوره درمان باید در حالت ایده آل کمتر از 6.5 درصد باشد.