مقادیر طبیعی – مقدار هماتوکریت چقدر می تواند باشد؟

مقادیر طبیعی هماتوکریت بسته به جنسیت و سن متفاوت است.

توجه: مقادیر طبیعی هماتوکریت ممکن است بسته به آزمایشگاه کمی متفاوت باشد. مقادیر بیان شده تنها تقریبی است.