مقادیر طبیعی بیلی روبین ؟

مقدار بیلی روبین بر حسب mg / dl (میلی گرم بر دسی لیتر) داده می شود. جدول زیر مقادیر طبیعی بیلی روبین کل در سرم را بدون در نظر گرفتن جنسیت نشان می دهد:

سنمقدار کل بیلی روبین(mg / dl)
2 ماه تا 17 سال1.0 – 0.2
از 18 سال به بالا1.2 – 0.3

در نوزادان ، سطح خون در روزهای اول پس از تولد می تواند به میزان قابل توجهی بالاتر باشد. به عنوان مثال مقادیر تا 12.6 mg /dl در نوزاد تازه متولد شده و در طی سه روز نخست، طبیعی تلقی می شود.

مقدار بیلی روبین (مستقیم) باید زیر 0.2 میلی گرم در دسی لیتر باشد.

توجه: لازم به ذکر است که این مقادیر بسته به آزمایشگاه می تواند کمی متفاوت باشد.