مصرف بیش از حد سدیم: چه زمانی سطح سدیم افزایش می یابد؟

افزایش میزان سدیم به دلیل مصرف غذاهای دارای نمک بالا ،در ارتباط با کاهش مصرف مایعات و تعریق زیاد صورت می گیرد و بیشتر از کمبود سدیم مشاهده می شود. برخی از بیماری ها ، مانند دیابت بی مزه (Diabetes insipidus) ، دیابت شیرین کنترل نشده یا تب بالا ، نیز می توانند باعث بالارفتن بیش از حد سدیم شوند. اصطلاح فنی برای سطوح بالای سدیم ، هیپرناترمی است.