مراقبت های الزامی قبل از تولد در مادران

“Obligatory “antenatal care

مراقبت های قبل از تولد در طی دوران حاملگی معمولا به دو پريود تقسيم ميشوند .

مراقبت های در فواصل 4 هفته تا هفته 32 حاملگی
مراقبت های در فواصل 2 هفته ( بعد از هفته 32 حاملگی) تا زمان وضع حمل

مراقبتهای الزامی  (Obligatory antenatal care) :

 • معاينات مربوط به زنان و مامائی
 • کنترل وزن
 • اندازه گيری فشار خون
 • آزمايش پروتئين، گلوکز و سديمان در ادرار ميانی ( ميکروبشناسی در صورت لزوم)
 • در صورت مثبت بودن پروتئين در ادرار و بالا بودن فشار خون ، اندازگيری sFlt-1 و PIGF بمنظور تشخيص زود هنگام و بموقع مسموميت حاملگی .
 • اندازه گيری هموگلوبين و آهن در سرم از ماه ششم به بعد
 • کنترل موقعيت رحم
 • کنترل صدای قلب جنين
 • کنترل موقعيت جنين در رحم

  متخصص زنان و مامائی مراقبت های مربوط به اولتراسوند را در فواصل زير انجام ميدهد. برای اين منظور با پزشک معالج خود تماس بگيريد :
 • هفته 12-9 حاملگی( اولين غربالگری)
 • هفته 22-19 حاملگی ( دومين غربالگری)
 • هفته 32-29 حاملگی ( سومين غربالگری)

  هدف از انجام غربالگری  های فوق نظارت بر جريان بارداری و تعيين هفته بارداری توسط مشخص کردن اندازه جنين ، تشخيص حاملگی چند قلو و بالاخره  آگاهی از تکامل جنين است . 

  در شروع بارداری و پس هفته 32  نمونه خون برای انجام پاره ای آزمايشها از بيمار گرفته ميشود . بعلاوه  بمنظور تشخيص  کلاميديا تراخوماتيس (chlamydia trachomatis) يک اسمير از گردن رحم و يا ادرار نيز در اوايل حاملگی مورد نياز است .

پيش زمينه تستهای آزمايشگاهی بقرار زير است :

1- تعيين گروه خون و فاکتور D (Blood group and Rhesus factor D )

2-عفونت های مهم در دوران حاملگی شامل :

سفليس (Syphilis)

سرخجه (Rubella)

هپاتيت B (Hepatitis B virus infection)

عفونت HIV (HIV infection)  

در اينجا به برخی ديگر از مراقبت های غير الزامی (Non-obligatory antenatal care ) که بنا به نياز و تشخيص پزشک  انجام ميشوند، اشاره ميشود .

مراقبت های غير الزامی قبل از تولد (Non obligatory antenatal care) :

 • سيتومگالی (Cytomegaly)
 • آبله مرغان (Chickenpox)
 • اريتم عفونی (Erythema infectiosum)
 • توکسوپلاسموز (Toxoplasmosis)
 • عفونت ناشی از استرپتوکوکهای گروه B (Group B streptococcus infection)
 • غربالگری تشخيص آنتی بادی بر عليه گلبولهای قرمز در مادر و در صورت لزوم اجرای anti-D prophylaxis
 • کنترل عمل تيروئيد
 • متابوليسم ( پيش گيری توسط اسيد فوليک و يد )
 • ديابت در طی حاملگی (oGTT)
 • غربالگری تری زومی 21, 18,13
 • نقص لوله نخائی (spina bifida ,neural tube defect)