محدوده طبیعی مقادیر تیروئید

در جدول زیر یک نمای کلی از محدوده طبیعی مقادیر مختلف تیروئید گردآوری شده است. این نمای کلی فقط به عنوان یک راهنمای تقریبی در نظر گرفته شده است . مقادیر طبیعی به سن و جنسیت بیمار و آزمایشگاه در حال بررسی بستگی دارد.