لنفوسیتوز – افزایش لنفوسیت ها در خون

اگر سطح لنفوسیت ها در خون بالا باشد ، به آن لنفوسیتوز می گویند. این افزایش می تواند نسبی باشد،اگر نسبت لنفوسیتها به کل لکوسیتها در بزرگسالی بیش از 50 درصد و یا مطلق چنانچه تعداد لنفوسیتها در بزرگسالی بیش از 4000 در میکرولیتر باشد.

افزایش لنفوسیتها نشانگر آنست که سیستم ایمنی بدن فعال و با عفونت مبارزه می کند. ولیکن انواع خاصی از سرطان خون نیز می توانند با افزایش لنفوسیت ها همراه باشند. تغیر لنفوسیت ها از نظر ظاهری لنفوسیتوز غیرمعمول (Atypical Lymphocyte)) نامیده می شود

دلایل افزایش تعداد لنفوسیت ها:

-عفونت های ویروسی (به عنوان مثال سرخچه ، اوریون ، تبخال ، منونوکلئوز عفونی (انگلیسی: Epstein–Barr virus infection‎)
-التهاب
-عفونت های مزمن مانند سل یا سفلیس
-لوسمی لنفوسیتی مزمن (CLL)

در بیشتر موارد ، می توان با درمان زمینه ای بیماری ، مقادیر افزایش یافته لنفوسیت ها را کاهش داد.