فریتین چیست؟

پروتئین فریتین مسئولیت ذخیره آهن در سلول های بدن را بعهده دارد. آهن به صورت آزاد برای بدن سمی است. با اتصال این عنصر با فریتین از اثر سمی آهن جلوگیری می شود. فریتین یک پارامتر مهم در تشخیص خون است.

به عنوان مثال ، آهن برای ایجاد رنگدانه قرمز هموگلوبین مورد نیاز است که اکسیژن را از طریق جریان خون در بدن منتقل می کند.