غربالگری سه ماهه نخست حاملگی بدون ريسک برای مادر و کودک غربالگری :

 سه ماهه نخست بين هفته های 11 تا 14 حاملگی انجام می شود . در اين فاصله زمانی فضای شفاف پشت گردن جنين موضع مناسبی جهت تشخيص اختلالات کروموزومی و بيماريهای خاص قلب و ريه ها محسوب می شود .برای اين منظور پزشک از سونوگرافی NT استفاده می کند و ( NT مخفف nuchal-translucency به معنای فضای شفاف پشت گردن است) ضخامت فضای شفاف پس گردن را نسبت به طول جنين مورد سنجش قرار ميدهد . هرچه ضخامت فضای شفاف بيشتر باشد بهمان ميزان ريسک اختلالات کروموزومی ،نظيرسندرم داون  (Down-Syndrom)بالاتر است .

 سونوگرافی مذبور باضافه 2 تست آزمايشگاهی مکمل يعنی اندازه گيری هورمون حاملگی (β-HCG) و  PAPP-A

 (pregnancyassociated plasma protein A) در يک سيستم محاسباتی علمی آناليز و مورد بررسی قرار می گيرند .  نتيجه بررسی فوق بيانگر ميزان ريسک است . بعنوان مثال ريسک 1:500 بدين معنی است که از 500 نفر زن حامله هم سن و دارای ميزان ريسک مشابه ، يک جنين دارای ناهنجاری عضو خواهد بود . به عبارت ديگر هرچه عدد محاسبه بزرگتر باشد ، احتمال سالم بودن کودک بالاتر است . روش مزبور ، همانطوريکه اشاره شد ، برای مادر و کودک کاملاً بدون خطر است.