عملکرد و نقش کلسترول:

کلسترول دارای یک عملکرد اساسی برای سلول که کوچکترین سازه یک موجود زنده است، می باشد : این ماده به عنوان یک “ترکیب نرم کننده یا سیال ” برای غشای سلولی عمل می کند. غشای سلولی شبیه به نوعی کیسه بسته است که سلول را احاطه کرده و محتویات آن را از دنیای خارج محافظت می کند. این ساختمان باید از یک سو بعنوان یک مانع قوی عمل کند ، اما از طرف دیگر باید انعطاف پذیر باشد.

کلسترول به اصطلاح یک چربی دو لایه ای محسوب می شود که غشای سلولی را نرم و انعطاف پذیر می کند.