علل افزایش و کاهش لکوسیتها:

علاوه بر گلبول های قرمز که رنگ خود را مدیون رنگدانه قرمز هموگلوبین هستند ، در سیستم خون ما گلبول های دیگری نیز وجود دارند که بعلت نداشتن رنگدانه قرمز سفید بنظر می رسند و لکوسیت نامیده می شوند. لکوسیت ها در دفاع ایمنی نقش دارند. با کمک شمارش خون ، می توان تعداد آنها را در خون تعیین نمود و بر اساس تغییر مربوطه به وجود بیماری های مختلف پی برد.