علل اختلال عملکرد ثانویه تیروئید

  • اختلال ثانویه عملکردی تیروئید ، در سطح بالاتری از مدار کنترل هورمون ، یعنی در هیپوتالاموس یا اغلب در غده هیپوفیز قرار دارد.
  • کم کاری ثانویه تیروئید بیشتر ناشی از کم کاری هیپوفیز است. در این موارد TSH بسیار کمی توسط غده هیپوفیز تولید می شود و لذا غده تیروئید به اندازه کافی برای تولید T3 و T4 تحریک نمی شود.
  • پرکاری ثانویه تیروئید می تواند ناشی از تومور تولید کننده TSH در غده هیپوفیز باشد که این امر نسبتاً نادر است.