علائم کمبود فریتین چیست؟

علائم کمبود فریتین مشابه علائم کمبود آهن است. افزایش قابل توجه فریتین نیز می تواندگاهی اوقات با علائم مشابه مانند ضعف عمومی و خستگی همراه باشد.