علائمی که می توانند افزایش هماتوکریت را نشان دهند.

– ترومبوز
-صورت برافروخته با لبهای مایل به آبی
-فشار خون بالا
-وزوز گوش