عفونت HIV

(human immunodeficiency virus)

تست HIV را بايد عموماً در شروع دوران بارداری انجام داد . البته موافقت بيمار برای انجام تست مذبور ضروری است و پزشک معالج در هر مورد مشاوره لازم را به بيمار خواهد داد .

اطلاع از عفونت  HIV در يک زن باردار از اهميت خاصی برخوردار است . تشخيص عفونت اين امکان را فراهم ميسازد که با اتخاذ درمان مناسب، ريسک انتقال عفونت HIV به جنين را تقليل داد . درمان در درجه اول شامل مادر قبل از وضع حمل شده ضمن آنکه استفاده از سزارين، درمان کودک بعد از تولد و جلوگيری از شير دادن توسط مادر نيز مورد بررسی قرار گرفته و تصميم گيری ميشود .