عفونت استرپتوکوکی گروه B

Group B streptococcus (GBS) infection (Bacteria)

جهت تشخيص ، در پايان بارداری ( هفته های 35 تا 37 )  تعداد2 اسمير از راست روده (rectal) و واژن (vaginal) گرفته شده  و  وجود استرپتوکوکهای گروه B مورد بررسی قرار ميگيرند . اين باکتری ها ممکن است که نوزاد را طی زايمان به بيماری خطرناک موسوم به هجوم زودهنگام عفونت استرپتوکوکی  يا “early- onset GBS disease” مبتلا سازد . درمان نوزاد با آنتی بيوتيک (مثلا پنی سيلين) بسيار مؤثر است .

انجمنهای تخصصی امراض کودکان و زنان  معتقد اند که تست عفونت استرپتوکوکی گروه B را بايد بعنوان يک تست غربالگری الزامی در حدود زمان وزن حمل پذيرفت (routine GBS screening) و به اجراء گذاشت .