شمارش کامل سلولهای خون (CBC) به درستی بخوانید:

در موارد شمارش کامل سلولهای خون ، شمارش دیفرانسیل خون نیز انجام می شود. در اینجا سه ​​زیر گروه از لکوسیت ها یعنی گرانولوسیت ها ، مونوسیت ها و لنفوسیت ها با دقت بیشتری بررسی می شوند. جدول  زیر یک نمای کلی از مقادیر طبیعی  شمارش دیفرانسیل خون را نشان می دهد.