شمارش خون- کدام مقادیر دیگر اهمیت دارند؟

علاوه بر مقدار هموگلوبین ، سلولهای زیر مورد آزمایش قرار می گیرند:

گلبول های قرمز (گلبول های قرمز یا گلبول های قرمز)لکوسیت ها (گلبول های سفید خون)ترومبوسیت ها (پلاکت های خون)

ارزش دیگری که در این زمینه نقش مهمی دارد ، هماتوکریت است که نسبت سلولها به مایعات در خون را نشان می دهد. از آنجا که گلبولهای قرمز از نظر تعداد بیشترین بخش از خون را به خود اختصاص میدهند ، بنابراین مقدار هماتوکریت بخصوص نسبت آنها را در کل حجم خون مشخص می کند.

بعلاوه پارامترهای MCH ، MCV و MCHC نیز تعیین می شوند. بکمک این مقادیر می توان اطلاعات دقیق تری را در مورد گلبول های قرمز (به ویژه در رابطه با هموگلوبین) و نوع کم خونی  بدست آورد.