نتایج تستهای آزمایشگاهی اغلب نقش مهمی در تشخیص بیماری ها و یا اختلال در عملکرد سیستمهای مختلف بدن ایفا می کننداطمینان  نسبت به نتایج آزمایش به این معنی است که نتایج در حقیقت نرمال یک نمونه مورد آزمایش، بعلل مختلف، غیر طبیعی و یا بالعکس نتایج غیر طبیعی تحت عنوان نرمال گزارش نشوند .

درستی (accuracy) نتیجه یک تست وابسته به فاکتورهای متعددی است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود.

  • آماده سازی بیمار و انتخاب نوع آزمایش
  • نوع لوله های نمونه گیری ( مثلا سرم و یا پلاسما) و وارد کردن اطلاعات شخصی بیمار شامل نام ، نام خانوادگی و تاریخ تولد) بر روی لوله آزمایش.
  • اضافه کردن مواد خاص به نمونه (مثلا مواد ضد انعقاد و یا مواد نگهدارنده)
  • نمونه گیری
  • نگهداری نمونه در شرایط خاص تا زمان انجام آزمایش
  • انجام آزمایش و اعتبار بخشی
  • تفسیر نتایج آزمایش

بغیر از آماده سازی بیمار ، انتخاب نوع آزمایش و نهایتا تفسیر نتایج آنها که توسط پزشک معالج صورت می گیرد ، بخش بزرگی از فاکتورهای تاثیر گذار بر درستی نتایج آزمایش( عوامل ۲ تا ۶)  مربوط به آزمایشگاه می شود. در مجموع باید گفت که انواع اختلال و یا اشتباه  که موجب نتایج غلط می شوند ممکن است در هر یک از موارد فوق پیش آیند، بطوریکه نتایجی که با بالین بیمار همخوانی ندارند نباید اجبارا در رابطه با کار آزمایشگاه قرار داشته باشند. با توجه به تعداد خارق العاده ترکیباتی که امروزه در مایعات بدن قابل اندازگیری هستند و بعلاوه توسط متد های بسیار متفاوت اندازگیری می شوند ، باید گفت که نمی توان شرح عموم عوامل اثر گذار در نتایج آزمایش را مشخص و مجموعا ارائه داد .

در رابطه با آزمایشگاه لازمست که جهت جلوگیری از ایراد و اشتباه ، روش اجرائی برای هر آزمایش  نگاشته شده و به جزئیات عوامل اختلال زا توجه شود. در جدول زیر فهرست وار به عواملی که باید در مرحله آماده سازی بیمار و بعبارت دیگر قبل از نمونه گیری رعایت شوند، اشاره می شود .

جدول ۱ : فهرست شرایطی که باید بنا به نیاز و نوع آزمایش، قبل از نمونه گیری مورد توجه قرار گیرند.

1رژیم غذائی
2ناشتائی ۸ تا ۱۲ ساعت
3نمونه گیری از بیمار در حالت خوابیده ، پس از ۳۰ دقیقه آرامش و استراحت
4مشخص کردن ساعت نمونه گیری
5ممنوعیت نوشیدن چای، قهوه و عدم استعمال دخانیات
6ممنوعیت نوشیدن الکل
7قطع برخی از داروها با موافقت پزشک معالج ، قبل از نمونه گیری
8توجه به فعالیت بدنی نظیر ورزش
9عدم تزریق داخل ماهیچه ای
10طرز جمع آوری کامل ادرار در طی زمان معین

جهت کسب اطلاع از شرایط آماده سازی بیمار می توانید به سایت آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی بخش مربوط به مراجعین، آمادگی های لازم برای نمونه گیری مراجعه نمائید.