در اروپا از هر پنج نفر يک نفر به علت سکته قلبی فوت می کند . در اين رابطه تعداد زنان بيشتر از مردان است . از علل اين بيماری می توان التهاب پنهان عروق کرونر در اثر بيماريهای عفونی و همچنين ضخيم شدن ديواره ماهيچه قلب به علل ژنتيکی اشاره کرد. مصرف دخانيات، بالا بودن فشار خون، اضافه وزن ، تغذيه نامناسب، ديابت و بالا بودن چربی خون از ديگر فاکتورهای ريسک محسوب می شوند .

ریسک فردی سکته قلبی و سکته مغزی در چه حدود است؟

ريسک سکته قلبی ، چنانچه يکی از والدين دچار اين عارضه شده باشد، شديداً افزايش پيدا می کند. درصورت وجود چندين فاکتور ريسک ، امکان سکته قلبی به 1:50 و بيشتر افزايش پيدا می کند . قابل توجه است که با افزايش سن نمی توان مطمئن بود که انسان جزو آن 50 نفری باشد که دچار سکته قلبی نمی شوند.

ريسک فردی سکته قلبی/سکته مغزی را می توان به کمک چک آپ (check up)مخصوص که در آن کليه پارامترهای دخالت کننده در بيماريهای قلبی- عروقی آزمايش می شوند ( نظير چربيهای خون، قند خون و پروتئينهای خاص که در رابطه با التهابهای گوناگون به مقدار زياد توليدشده و يا در ترانسپورت چربيهای خون نقش بسزائی دارند) ، تخمين زد .