سفليس ، عفونت با ترپونماپاليدوم

Syphilis (infection with the bacterium Treponema pallidum)

عامل بيماری سفليس‌ كه مى تواند علائم متعدد و دشوارى را بروز دهد، يک باكترى است. ‍

بمنظور تشخيص عفونت سفليس در شروع حاملگی، از تست غربالگری TPHA استفاده ميشود. در صورت لزوم ميتوان از تستهای تاييد کننده استفاده نمود .

سفليس‌ چگونه سرايت مى كند؟

سفليس‌ در درجه نخست از طريق نزديکی جنسى سرايت مى كند و تحت چهار مرحله (primary, secondary,latency, tertiary)پيش ميرود . اين عفونت در صورت ابتلاء مادر از طريق جفت به جنين منتقل ميگردد . عفونت جنين معمولا پس از ماه چهارم حاملگی صورت ميگيرد.

برآمد اين عفونت در دوران بارداری چيست؟

بدون معالجه مادر ، ريسک سقط جنين ، تولد زودرس و  بيماری خطير کودک ( هيدروپسجنينی، تجمع آب در جنين) افزايش يافته و ميتواند سبب مرگ کودک گردد .

آيا ميتوان از سرايت اين عفونت به جنين جلوگيری کرد؟

چنانچه نتيجه آزمايشهای مربوطه مثبت باشد، ميتوان با توجه به مرحله بيماری بلافاصله به درمان عفونت پرداخت و از سرايت آن به جنين جلوگيری نمود .وقتی که سفليس درمان شود ديگر تا زمانی که عفونت تازه ای صورت نگيرد، عود نمی کند. ولی با اين وجود آزمايش های بعدی خون برای اين بيماری مثبت خواهد بود. لذا لازم است که از کلينک گواهی نامه دال بر درمان سفليس کسب گردد.