سطح کلسترول: چگونه کلسترول اندازه گیری می شود؟

میزان کلسترول در یک نمونه خون و در آزمایشگاه  اندازه گیری میگردد که شامل LDL ، HDL و کلسترول تام می شود. اما کدام مقادیر طبیعی هستند و چه زمانی از مقادیر کلسترول بسیار پایین یا بسیار بالا صحبت می کنیم؟