در صورت انجام آزمایش خون ، اغلب مقدار کرآتینین نیز اندازگیری و از آن جهت اظهارنظر در مورد عملکرد کلیه ها استفاده می شود. اما کرآتینین چیست و این ماده در مورد عملکرد کلیه چه می گوید؟ چه زمانی میزان آن در خون بیش از حد بالا یا خیلی کم است؟ در این نوشتار به این سئوالات پاسخ داده می شود.