سطح پایین LDL -کلسترول:

مقادیر زیر 59 میلی گرم در دسی لیتر در کودکان زیر دو سال بندرت مشاهده می شود و به معنی کمبود LDL -کلسترول است. به عنوان مثال ،این امر ممکن است در نتیجه سوء تغذیه ، بیماری متابولیک یا در رابطه با یک عمل جراحی بروز نماید.