سطح پایین اسید اوریک خون:

پایین بودن سطوح اسید اوریک( هیپواوریسمی) بسیار نادر است. علت احتمالی این امر می تواند درمان بیش از حد با داروهای کاهنده اسید اوریک مانند آلوپورینول و یا به دلیل اختلال در متابولیسم پورین (گزانتینوری) یا بیماری کبدی باشد.