سطح فولیک اسید چقدر باید باشد؟

مقدار طبیعی در خون باید حداقل 2.5 نانوگرم در میلی لیتر (نانو گرم در میلی لیتر) ، صرف نظر از سن و جنسیت باشد. این مقدار برابر با 5.67 نانومول در لیتر (نانومول در لیتر) است.

جدول زیر نحوه طبقه بندی اسید فولیک خون را نشان می دهد:

میزان اسید فولیک در خونتفسیر
کم تر از 2 نانوگرم در میلی لیترکمبود اسید فولیک
2 تا 2.5 نانوگرم در میلی لیترنزدیک به نرمال
بالا تر از 2.5 نانوگرم در میلی لیترنرمال

توجه: ممکن است که نتایج آزمایش از آزمایشگاههای مختلف متفاوت باشد. نمونه گیری خون باید در حالت ناشتا و حد اقل 12 ساعت پس از آخرین صرف غذا باشد.