سطح فریتین کی و چگونه اندازه گیری می شود؟

بیماریهای مختلف مانند کمبود آهن یا بیماریهای ذخیره آهن را می توان با کمک مقدار فریتین تعیین کرد. سطح فریتین ممکن است در رابطه با تومورها افزایش پیدا کند به همین جهت فریتین، به دلیل اهمیت آن در ارتباط با تومورها ، به عنوان “نشانگر تومور” نیز شناخته شده و به طور استاندارد از اندازه گیری غلظت آن در تشخیص تومور استفاده می شود. اندازه گیری فریتین در سرم خون انجام می شود .

از جمله ارزشهای آزمایشگاهی مهم دیگر در ارتباط با فریتین به تعیین مقدار آهن در خون ، ترانسفرین ، اشباع ترانسفرین ، هموگلوبین و گلبولهای قرمز خون اشاره می شود. بسته به نوع بیماری مشکوک ، ممکن است که از پارامترهای دیگر آزمایشگاهی نیز استفاده شود.