سطح طبیعی گلبولهای سفید خون چقدر است؟

تعداد طبیعی لکوسیت ها در خون بستگی به سن دارد و پس از گرفتن نمونه خون در آزمایشگاه تعیین می شود. واحد اندازگیری تعداد سلولهای شمارش شده در هر میکرولیتر خون است.

جدول زیر یک نمای کلی از مقادیر طبیعی را نشان می دهد ، اگرچه ممکن است که در رابطه با مقادیر طبیعی ، انحراف جزئی از آزمایشگاه به آزمایشگاه وجود داشته باشد.