سطح طبیعی کراتینین چقدر است؟

در پزشکی آزمایشگاهی ، برای اغلب تستها محدوده خاصی تعریف می شود(محدوده طبیعی یا نرمال) که در صورت قرار گرفتن نتیجه آزمایش در آن محدوده، مقادیر بدست آمده طبیعی تلقی می شوند. این مقادیر نرمال می توانند از آزمایشگاه به آزمایشگاه کمی متفاوت باشند. علاوه بر این ، جنسیت و سن نقش زیادی در تعیین آنچه طبیعی تلقی می شود ، ایفا می کنند. کاهش جزئی عملکرد کلیه با گذشت هر سال از زندگی طبیعی است و در محاسبات مربوط به تعیین محدوده نرمال گنجانده شده است.

جدول زیر مقادیر نرمال را با توجه به سن و جنسیت و همچنین در واحدهای مختلف اندازه گیری نشان می دهد. مقادیر خون معمولاً بر حسب میلی گرم در دسی لیتر (mg/dl ) و گاهی نیز بر حسب میکرومول در لیتر (µmol/l) داده می شود.

سن و جنسmg/dlµmol/l
نوزاد( تا 4 هفته)0,5-1,2 44,2-106
نوزادان و کودکان ( یکماه تا3 سال)0,4-0,735,4-61,9
کودکان (4 تا 6 سال)0,5-0,844,2-70,7
کودکان (7 تا 9 سال)0,6-0,953-79,6
کودکان ( 10 تا12 سال)0,6-153-88,4
نوجوانان (13 تا 15 سال)0,6-1,253-106
نوجوانان ( 16 تا 18 سال)0,8-1,4 70,7-124
زنان0,66-1,0958,35-96,37
مردان کمتر از 50 سال0,84-1,2574,26-110,51
مردان بالا تر از 50 سال0,81-1,4471,61-127,31

میزان طبیعی کراتینین در ادرار برای زنان 260 تا 2170 میلی گرم در لیتر و برای مردان 390 تا 2590 میلی گرم در لیتر ، در نمونه ادرار صبحگاهی است. در ادرار 24 ساعته ، مقدار طبیعی برای زنان 1.3-1.0 گرم و در مردان 2.5-1.5 گرم در 24 ساعت است.