سطح طبیعی لکوسیت ها در ادرار چقدر است؟

تعداد طبیعی لکوسیتها در  ادرار 5-0 سلول در میکرولیتر است که با گرفتن نمونه ادرار می توان مقدار آن را تعیین کرد. افزایش دفع در ادرار ، لکوسیتوری نامیده می شود.