سطح طبیعی تری گلیسیرید خون چقدر است؟

مقدار تری گلیسرید در خون باید در حالت ناشتا تعیین شود . مقدار تری گلیسیرید  در گروه های سنی مختلف متفاوت است و بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر (mg / dl) گزارش می شود.

سنمقدار طبیعی(mg / dl)
نوزادان تا 4 هفته230-11
خردسالان 1 تا 12 ماه205-44
کودکان 1 تا 13 سال160-30
جوانان از 14 سال به بالا و بزرگسالانتا 200