سطح طبیعی آهن چقدر است؟

اینکه چه مقدار خون برای آهن طبیعی است ، بستگی به سن و جنسیت دارد. جدول زیر سطوح طبیعی آهن در خون در بزرگسالان را نشان می دهد.

در دوران بارداری ، حدودا هفته 12 بارداری، میزان آهن باید بین 48 تا 177 میکروگرم بر دسی لیتر باشد . در موعد وضع حمل این مقدار باید 25بین  تا 137 میکروگرم بر دسی لیتر و شش هفته پس از زایمان بین 16 تا 150 میکروگرم در دسی لیتر قرار داشته باشد.

برای نوزادان و کودکان نیز مقادیر طبیعی وابسته به سن و جنس است.