سطح سدیم چقدر باید باشد؟

تعادل سدیم در بدن برای سلامتی بسیار مهم است. به همین جهت محدوده مقادیر نرمال بسیار تنگ انتخاب شده است. واحد اندازگیری بر حسب میلی مول بر لیتر (mmol / l) است.