سطح بیلی روبین چه موقع و چگونه تعیین می شود؟

مقدار بیلی روبین با گرفتن نمونه خون و به منظور تعیین زردی (یرقان) و علل آن، یا بررسی موفقیت درمان موجود، تعیین می شود.

مسئله مهم آنست که نمونه خون گرفته شده از نور محافظت شود. همچنین باید توجه داشت که فقط بیلی روبین کل (T-BIL) و بیلی روبین مستقیم (D-BIL) قابل اندازه گیری است. بیلی روبین غیر مستقیم باید محاسبه شود. بنابراین توصیه می شود که بیلی روبین مستقیم همواره به همراه بیلی روبین کل تعیین شود.

اوروبیلینوژن و بیلی روبین را نیز می توان در ادرار و با استفاده از نوارهای آزمایش تشخیص داد.