سرخجه

Rubella

سرخجه معمولا تحت عنوان يک بيماری بی خطر دوران کودکی و غالبا بدون علامت، شناخته شده است . وليکن عفونت اوليه در دوران بارداری يک واقعه بيم آور محسوب ميشود ، زيرا ممکن است که موجب نقص های سخت، نظير نقصهای قلب، آب مرواريد و ناشنوائی داخلی  در کودک گردد .

چه افرادی تحت ريسک عفونت سرخجه قرار دارند؟

بطور کلی بايد گفت که آندسته از زنان بار دار تحت ريسک قرار دارند که فاقد آنتی باديهای محافظت کننده ميباشند . بنابراين اين مسئله از اهميت خاصی برخوردار است که تست Rubella IgG ELISA در چهار چوب مراقبت های قبل از تولد (antenatal care) انجام شود . چنانچه بر اساس مدارک موجود (مثلا حاملگی قبل و يا واکسيناسيون ) وجود آنتی بادی محرز باشد، انجام اين تست لازم نخواهد بود .

عفونت سرخجه چگونه منتقل ميشود؟

سرخجه از طريق تماس با ترشحات بينی و گلوی افراد آلوده منتقل می‌شود. اين بيماری به طور مستقيم از طريق قطره‌های آب دهان ضمن تماس مستقيم بيماران منتقل می‌گردد.

نتيجه عفونت سرخجه در شرايط حاملگی چيست؟

جنين‌هايی که در مراحل اول تشکيل به اين عفونت مبتلا می‌شوند بيشتر از همه در معرض خطر مرگ داخل رحمی، سقط جنين خودبخود و ناهنجاريهای اندامهای مهم بدن هستند. اين ناهنجاريها ممکن است شامل يک يا چند نوع از جمله: ناشنوايی، آب مرواريد، کوچکی چشم، آب سياه جنينی، کوچکی جمجمه، عقب‌ماندگی ذهنی، ضايعات مختلف در ساختمان قلب ، ضايعات پوستی، بزرگی هم‌زمان کبد و طحال، يرقان و نقايص استخوانی باشد.

آيا ميتوان از ابتلاء به اين بيماری جلوگيری کرد؟

اطلاع رسانی به مردم نسبت به روش انتقال بيماری و ضرورت واکسيناسيون از اهميت خاصی برخوردار است.

بکمک واکسيناسيون بر عليه بيماری سرخجه که توسط تزريق يک نوبت واکسن ويروس زنده ضعيف شده صورت ميگيرد ، ميتوان در ۹۸تا ۹۹ درصد از افراد حساس به ايجاد آنتی‌بادی قابل توجه دست يافت.

Rubella syndrome, or congenital rubella, is a group of physical abnormalities that have developed in an infant as a result of maternal infection and subsequent fetal infection with rubella virus. It is characterized by rash at birth, low birth weight, small head size, heart abnormalities, visual problems and bulging fontanelle.