سدیم چیست؟

سدیم یک ماده معدنی مهم است که در بدن به عنوان یک عامل یونی ) یک ذره دارای بار الکتریکی( وجود دارد که در این شکل  به عنوان الکترولیت نیز شناخته می شود. بیشتر سدیم بدن انسان در خارج از سلولها  و در مایعات خارج سلولی مانند پلاسمای خون یافت می شود. سدیم عمدتا از طریق غذا ، بیشتر همراه با کلرید، جذب می گردد. این ترکیب کلرید سدیم (از نظر شیمیایی: NaCl) نامیده می شود که در حقیقت همان نمک طعام معمولی است.