زردی پس از کبد – افزایش بیلی روبین کل و مستقیم:

زردی پس از کبد  شامل مواردی می شود که مانعی برای تخلیه صفرا وجود داشته باشد و لذا بیلی روبین مستقیم به اندازه کافی دفع نشود. سنگ کیسه صفرا ، التهاب مجاری صفراوی یا لوزالمعده و همچنین تومورها می توانند علل این امر باشند. موانع تخلیه صفرا و انباشتگی آن منجر به افزایش بیلی روبین در خون می شود. اگر این وضعیت بیش از حد طول بکشد ، سلول های کبد آسیب می بینند. این امر همچنین می تواند بیلی روبین غیر مستقیم را افزایش دهد.

برای تشخیص علت افزایش بیلی روبین ، علاوه بر مقادیر بیلی روبین، آنزیمهای اختصاصی کبد و اوروبیلینوژن در ادرار مورد بررسی قرار می گیرند.