زردی فیزیولوژیکی در نوزادان:

در حدود60 درصد از نوزادان، سطح بیلی روبین اندکی افزایش نشان می د هد. دلیل این امر آن است که نوزاد قبل از تولد به جفت مادر متصل است و بیلی روبین جنین از طریق آن دفع می شود. کبد نوزاد می تواند این کار را چند روز پس از تولد بعهده گرفته و به طور کامل انجام دهد. بنابراین ، این سطح از بیلی روبین بالا، طبیعی بشمار می رود (افزایش فیزیولوژیکی بیلی روبین در نوزادان).

در برخی از کودکان ممکن است که میزان بیلی روبین بعلت برخی از عوامل خطر اضافی مانند زایمان زودرس یا عفونت های باکتریایی، از ارزش بحرانی تجاوز کند. در این گونه موارد بیلی روبین می تواند از سد خونی- مغزی عبور کرده و منجر به آسیب مغزی جبران ناپذیر در نوزاد شود.

در این موارد ، درمان شامل قرار دادن نوزاد در زیر نور طیف آبی است. در این صورت ، بیلی روبین به فوتوبیلی روبین محلول در آب تبدیل شده و از طریق کلیه ها و ادرار دفع می شود. در موارد بسیار شدید ، ممکن است که انتقال خون نیز ضروری باشد.