• نمونه آسپیره مغز استخوان مورد نیاز جهت انجام تست   BCR-ABL ,PML-RARa Real-Time RT-PCR :
  • دو عدد تیوب هریک حاوی حداقل   1mL و حداکثر 3mL مغز استخوان که در لوله حاوی آنتی کواگولات EDTA جمع آوری  و فوراً در یخچال و در دمای 4 درجه سانتیگراد قرار گرفته باشد.

یک عدد تیوب EDTA  حاوی خون محیطی بیمار به منظور انجام CBC  که می بایست به همراه نمونه آسپیره مغز استخوان ارسال گردد.

تذکرات :

  • آسپیره های مغز استخوانی که در آنها از هر نوع ماده ضد انعقاد بجز EDTA  استفاده شده باشند، به هیچ وجه قابل قبول نمی باشند.
  • نمونه های فریز شده قابل قبول نمی باشند.
  • نمونه ها می بایست پس از اخذ حداکثر تا 24 ساعت با رعایت زنجیره سرد و به همراه کیسه یخ به آزمایشگاه ارسال گردند.
  • لازم به ذکر می باشد آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی مسئولیتی را در قبال عدم رعایت نکات ذکر شده در هر یک از مراحل

نمونه برداری، نگهداری و ارسال که سبب ایجاد اختلال در گزارش گردند، تقبل نمی نماید لذا خواهشمند است دقت و توجه کافی در تمامی مراحل مبذول گردد.