دلایل افزایش هماتوکریت:

اگر هماتوکریت بیش از حد بالا باشد ، می تواند دو علت داشته باشد:

1-تعداد سلول خون بالاتر از حد طبیعی است.

2-کمبود مایعات در خون