روش جمع آوري ادرار 12 ساعته از ساعت 7صبح  الي 7 شب ( در حال فعالیت) و  7 شب الی 7 صبح ( در حال استراحت ) بهترتیب  به قرار زير مي باشد :

  1. صبح بعد از برخاستن از خواب ( مثلاً ساعت 7 صبح) ادرار خود را کاملاً دور بریزید، پس از آن تمام دفعات ادرار را  تا ساعت 7 شب در ظرف مخصوص جمع آوری روزانه ریخته ( آخرین بار ساعت 7 شب) وسپس در ظرف را بسته و کنار بگذارید.

   تبصره: در طی جمع آوری ادرار 7 صبح تا 7 شب فعالیت روزانه خود را داشته باشید.

  • بعد  از ساعت 7 شب تمام دفعات ادرار را تا ساعت 7 صبح در ظرف مخصوص جمع آوری شبانه ریخته ( آخرین بار ساعت 7 صبح) و سپس در ظرف را کاملاً بسته و هر دو ظرف ادرار را به آزمایشگاه تحویل دهید.

تبصره: در طی جمع آوری ادرار 7 شب تا 7 صبح  در حال استراحت باشید.

توجه : از آنجائيکه حجم ادرار 12 ساعته يک فاکتور اصلي در محاسبه ماده آزمايش است، بنابراين بايد جمع آوري کامل باشد.  در صورتيكه نمي توانيد ادرار خود را مستقيم درون ظرف تخليه كنيد ابتدا در يک ظرف دهان گشاد و تميز ادرار نموده و بلافاصله آن را به ظرف مخصوص آزمايشگاه منتقل نماييد. پس از اتمام جمع آوري ادرار قيف داخل ظرف را دور انداخته و پس از قرار دادن واشر زير در و اطمينان از بسته شدن صحيح و كامل در ظرف آن را به آزمايشگاه تحويل نماييد.

  1.  در تمام مدت جمع آوري، ظرف را در محل خنک نگهدارید (دور از گرما و آفتاب ).

2. در صورت داشتن تب، آزمايش را به زمان ديگري موکول کنيد.