4 لوله آماده مصرف

 • 1 لوله آماده مصرف با درب طوسی لوله 1 کنترل Nagative
 • 1 لوله آماده مصرف با درب سبز لوله 2 (Antigen 1)
 • 1 لوله آماده مصرف با درب زرد لوله 3 (Antigen 2)
 • 1 لوله آماده مصرف با درب بنفش لوله 4  کنترل Positive

وسایل موردنیاز

 •  یک سرنگ 5cc به اضافه 3 نیدل اضافه
 • با یک سرنگ 5cc جدا از نمونه گیری روتین بیمار خونگیری شود.
 • با همان سوزن نمونه گیری شده از میان درب لوله 1 ml خون وارد لوله شماره 1 ( کنترل منفی) شود.
 • نیدل عوض شود و برای لوله دوم هم 1ml خون وارد لوله شماره 2 ( آنتی ژن1 ) شود.
 • نیدل عوض شود و برای لوله سوم هم 1ml خون وارد لوله شماره 3 ( آنتی ژن2 ) شود.
 • نیدل عوض شود و برای لوله چهارم هم 1ml خون وارد لوله شماره 4 ( کنترل مثبت) شود.
 • پس از نمونه گیری 10  بار لوله ها را سروته کرده تا خون کامل با جداره لوله آغشته شود و نمونه ها سریعاً به بخش هورمون ارسال گردد.

توجه : – به هیچ عنوان با یک نیدل نمونه تقسیم نشود. 

      – درب لوله ها باز نشود.         

–  نمونه گیری در روز پنجشنبه و روز قبل از تعطیلات رسمی انجام نشود.