خونریزی:

  • آسیب ها و جراحت های خارجی قابل مشاهده
  • در نتیجه عمل جراحی و یا بعد از زایمان
  • خونریزی شدید قاعدگی
  • خونریزی داخلی ، اغلب در معده یا روده (زخم)
  • کم خونی همولیتیک (تخریب غشای سلولی و در نتیجه مرگ زودرس گلبول های قرمز)