لطفاً به نکات زیر توجه فرمائید:

  • جهت جلوگیری از مخلوط شدن ادرار با مدفوع ، مثانه خود را تخلیه نمائید.
  • ظرف یکبارمصرف جمع آوری مدفوع را از جهت محکم بودن درب آن چک نمائید.
  • مشخصات خود را با مشخصات برچسب مقایسه نمائید.
  • در صورتیکه مدفوع حامل قسمتهای خونی ، موکوس و یا
  • نمونه را در اسرع وقت به آزمایشگاه تحویل دهید.

   آزمایش مدفوع نیاز به ناشتائی ندارد.