جمع آوری ادرار 24 ساعته برای اندازه گیری میکروآلبومین :

جمع آوري ادرار 12 ساعته از ساعت 7 شب الي 7 صبح به قرار زير مي باشد :

  • ادرار ساعت 7 شب را دور بريزيد، پس از آن، تا ساعت 7 صبح تمامي ادرار خود را در ظرف جمع آوري کرده و ساعت 7 صبح نيز هرچقدر ادرار داريد در ظرف بريزيد و نمونه را به آزمايشگاه تحويل دهيد.

توجه : از آنجائيکه حجم ادرار 12 ساعته يک فاکتور اصلي در محاسبه ماده آزمايش است، بنابراين بايد جمع آوري کامل باشد. در صورتيكه نمي توانيد ادرار خود را مستقيم درون ظرف تخليه كنيد ابتدا در يک ظرف دهان گشاد و تميز ادرار نموده و بلافاصله آن را به ظرف مخصوص آزمايشگاه منتقل نماييد. پس از اتمام جمع آوري ادرار قيف داخل ظرف را دور انداخته و پس از قرار دادن واشر زير در و اطمينان از بسته شدن صحيح و كامل در ظرف آن را به آزمايشگاه تحويل نماييد.

  • در تمام مدت جمع آوري، ظرف را در محل کاملاً خنک نگهدارید (بهتر است كنار يخ باشد)
  • در طي اين مدت از فعاليت بدني متوسط و شديد پرهيز کنيد و در صورت داشتن تب، آزمايش را به زمان ديگري موکول کنيد.