• دستهای خود را با آب و صابون بشوئید.
  • اگر در زمان خونریزی قاعدگی میباشید ، جهت جلوگیری از جریان خون از یک تامپون مخصوص استفاده نمائید.
  • لب های واژن را باز کرده و مجرای خروج ادرار و نواحی اطراف آنرا بشوئید، به نحوی که عمل شستشو از جلو به عقب صورت گیرد.
  • عمل ادرار نمودن را شروع نمائید.
  • صبر نمائید که قسمت کمی از ادرار به خارج بریزد.
  • بدون قطع جریان ادرار، مقداری از ادرار را داخل ظرف جمع آوری بریزید تا ظرف به میزان نصف یا حداقل 1/4 آن پر شود ( بعبارت دیگر قسمت میانی ادرار را جمع آوری کنید).
  • حتماً نام و نام خانوادگی خود در روی ظرف جمع آوری ادرار را کنترل نمائید.