• ظرف مخصوص جمع آوري سيتولوژي ادرار از آزمايشگاه دريافت شود.
  • نمونه اول صبح براي سيتولوژي ادرار مناسب نيست و ادرار اول صبح دور ريخته شود.
  • هر زمان که مجدداً احساس دفع ادرار پديد آمد، قطرات ابتداي ادرار را دفع کرده و سپس بدون تماس بدن با ظرف ،باقي ادرار را در ظرف مخصوص ريخته و حداکثر ظرف نيم ساعت به بخش نمونه گیری تحويل دهید.
  • مقدار نمونه ادرار گرفته شده مي تواند 100-25 ميلي ليتر باشد.(ظرف تقریباً بطور کامل پر شود. ) بنابراين به ميزان کافي مايعات مصرف شود.
  • به دلیل اهمیت فاصله نمونه گیری تا زمان انجام آزمایش، لطفا زمان دقیق گرفتن نمونه را بر روی برچسبی که بر روی ظرف به همین منظور چسبانده شده است، ثبت نمایید.
  • نمونه را حتما به مسئول نمونه گیری جهت کنترل مجدد زمان ثبت شده ، تحویل دهید.
  • لازم به ذكر است كه پنجشنبه ها نمونه فقط تا 12 ظهر تحويل گرفته مي شود.