• محل خروج ادرار از سوند را با الکل 70 درصد تمیز نمائید.
  • اجازه دهید مقداری از ادرار از راه سوند تخلیه شود .
  • مابقی ادرار را در ظرف استریل ادرار جمع آوری نمائید.
  • هرگز از ادرار جمع آوری شده در داخل کیسه ادراری متصل به سوند برای آزمایش ادرار استفاده ننمائید.
  • مقدار نمونه ادرار مورد نياز 10cc مي باشد .
  • بلافاصله ادرار جمع آوري شده را به آزمايشگاه ارسال نماييد.
  • بهتر است سوند به تازگی عوض شده باشد.